Online kuyumcunuz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun teknik gereksinimleri sağlayarak güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

ALTIN SEPETİ olarak kişisel verilerinizin korunması hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ALTIN SEPETİ’ nin etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine dikkat etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği gibi mevzuat tarafından uygun görülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca 6130657177 vergi kimlik numaralı, “Binbirdirek mh. Dostluk Yurdu Sk. No 10 D 302 Sultanahmet-Istanbul” adresinde mukim ALTIN SEPETİ Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, alacağınız ürün ve hizmetlerle ilgili iletişim kurulabilmesi, hizmet ve ürünlerimizin tanıtılması, yeni ürün geliştirme çalışmaları yapılması, analiz çalışmalarının yürütülmesi, özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza yönelik reklamlar ve gösterimler yapılması, talep, öneri ve şikayetlerin takibi ve değerlendirilmesi, kullanıcı deneyiminin artırılması, şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Kişisel Verileriniz, Kanun’un temel ilkelere uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, şirketlerimiz, denetim şirketleri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.

3. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman ALTIN SEPETİ’ ne yazılı olarak başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Haklarınızı ve Kanunun uygulanmasına ilişkim haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan talepleriniz KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlar ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurularda; talep ettiğiniz hususun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Talebin açık ve anlaşılır olması, isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

ALTIN SEPETİ

Yüzük | Kolye | Küpe | Bileklik | Takım | Gümüş | Bilezik | Aksesuar | Zincir | Rozet | Sarrafiye | İletişim


Copyright 2007-2023 © Altın Sepeti tescilli bir markadır. Sitedeki içeriklerin tüm hakları Altın Sepeti'ne aittir, izinsiz kullanılamaz.
e-ticaret : medyabil